Tmarktshop hecht veel waarde aan uw privacy. In deze privacyverklaring leest u hier meer over.

Contactgegevens:
https://www.tmarktshop.nl

info@tmarktshop.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Tmarktshop verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Mailadres

Voornaam / achternaam

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tmarktshop.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Tmarktshop verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Verzending nieuwsbrieven

Bestelling van producten via Spreadshirt.

Geautomatiseerde besluitvorming
Tmarktshop neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tmarktshop.nl bewaart enkel gegevens t.b.v. verzending van nieuwsbrieven. Wanneer u een bestelling plaatst, wordt deze verder verwerkt via Spreadshirt. Wij verzoeken u de privacyverklaring van Spreadshirt te raadplegen voor de daar geldende bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Tmarktshop verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bestellingen van producten worden uitgevoerd door Spreadshirt. Uw gegevens zullen tijdens een bestelling uitsluitend bekend zijn bij Spreadshirt. Tmarktshop heeft geen inzage in uw persoonlijke gegevens welke tijdens een bestelling door u worden verstrekt. Deze gegevens zijn bij Spreadshirt nodig om uw bestelling en betaling te verwerken en het product naar u toe te zenden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Tmarktshop gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tmarktshop en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@tmarktshop.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Tmarktshop wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Tmarktshop neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@tmarktshop.nl

Tmarktshop bewaart enkel de gegevens welke nodig zijn om een nieuwsbrief te verzenden. U heeft bij ontvangst van elke nieuwsbrief de mogelijkheid uw voorkeuren aan te passen of uzelf uit te schrijven.

Mocht u zich tussentijds willen uitschrijven van onze nieuwsbrief, neem dan contact op via info@tmarktshop.nl